Decrets

Espai dedicat a legislació, decrets, normatives, ordenances i jurisprudència relacionada amb la contaminació acústica per sorolls de fonts diverses.

Decret Reglament Espectacles Públics…

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Decret sobre la transparència…

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Decret dret de petició…

Decret 21/2003 de 21 de gener, pel qual s’estableix el procediment per a fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes.

Reglament Protecció contra la Contaminació Acústica…

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i sen’adapten els annexos.

Decret Llei Municipal i de Règim Local…

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Projecte de Decret de Protecció contra la Contaminació Acústica…

Projecte de decret pel qual es desplega la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.