Legislació

Espai dedicat a legislació, decrets, normatives, ordenances i jurisprudència relacionada amb la contaminació acústica per sorolls de fonts diverses.

Llei de Protecció Contra la Contaminació Acústica…

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació

Acústica.

Llei de Transparència…

 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei Orgànica del Dret de Petició…

 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en materia de medi ambiente (incorpora les Directives 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Llei Regulació Espectacles Públics…

 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Llei Procediment Administratiu Comú…

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Règim Jurídic del Sector Públic…

 Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Codi del Soroll…

 Codi del Soroll de 25 de febrer de 2022.

Codi Penal…

 Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Codi Civil de Catalunya…

 Codi Civil de Catalunya i Legislació Complementària, 23 novembre 2022.

Constitució espanyola…

 Constitució espanyola.

Declaració Universal de Drets Humans…

 Declaració Universal de Drets Humans.

Llei d’Enjudiciament Civil…

 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

Llei d’Enjudiciament Criminal (LECRIM)…

 Reial Decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s’aprova la Llei de Enjudiciament Criminal.

Llei Orgànica 1/2002 Reguladora del Dret d’Associació…

 Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació.